Menu

Projektový tým

Koordinátor projektu
 
Bioinstitut (www.bioinstitut.cz)
Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny
 
Bioinstitut byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy.
Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci.
Posláním Bioinstitutu je podpora rozvoje ekologického zemědělství v ČR formou výzkumu, vzdělávání, poskytování informací, osvěty a přenosu poznatků z vědy do praxe. Úzce spolupracuje s řadou odborných a výzkumných pracovišť v ČR. Je aktivním členem pracovních skupin MZe, které se podílejí na přípravě nového Programu rozvoje venkova od r. 2014.
 
Bioinstitut je
  • zakladatelem a koordinátorem České technologické platformy ekologického zemědělství;
  • členem svazu PRO-BIO;
  • platformy Zeleného kruhu;
  • FiBL International - mezinárodní sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ.
 
 
Partneři projektu
 
RADDIT consulting s.r.o.
 
RADDIT consulting s.r.o. je konzultační a poradenskou společností, která byla založena v roce 2007. Společnost v posledních pěti letech zpracovávala řadu projektů v oblastech strategického plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí (EIA/SEA), ochrany přírody, včetně Natury 2000, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpory účasti veřejnosti při rozhodování, atd. Její zaměstnanci se podíleli na projektech podpory účasti veřejnosti při rozhodování, komunikačních strategií v oblasti životního prostředí, působili jako lektoři a facilitátoři, případně zpracovávali vzdělávací programy v rámci akreditovaných kurzů a školení v oblasti životního prostředí, udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Jednatel společnosti RNDr. Radim Misiaček působil jako externí lektor katedry ekologie Univerzity Palackého v Olomouci (předmět Řízení environmentálních projektů).
Pracovníci společnosti mají také mezinárodní zkušenosti, získané při zpracování projektů životního prostředí v Polsku a Chorvatsku, resp. v rámci projektů přeshraniční spolupráce (Polsko, Německo).
 
 
CONBIOS s. r. o. (www.conbios.eu)
 
Společnost CONBIOS s.r.o. byla založena v roce 2010. Název je zkratkou, odvozenou od anglického názvu CONservation BIOlogy Service ("servis pro ochranu přírody"), který charakterizuje hlavní činnosti firmy. Mezi ně patří zejména poskytování konzultačních služeb, zpracování posudků, studií proveditelnosti i různých terénních prací a průzkumů, spojených s problematikou ochrany přírody. Firma se dále zaměřuje na mimoškolní vzdělávání v oboru ochrany životního prostředí, organizuje  přednášky, semináře a konference. Pracovníci firmy sami poskytují přednášky na různá témata, spojená s ochranou přírody. Více informací o organizaci, přehled všech aktivit a reference najdete na webové stránce organizace.