Menu

Pořádané semináře

V roce 2013 jsme uspořádali řadu seminářů v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji na tato témata:
  • Dřeviny rostoucí mimo les,
  • Biodiverzita venkovské krajiny,
  • Snižování environmentálních dopadů lidské činnosti na kvalitu života - kompostování v obcích,
  • Zdroje informací o přírodě a krajině,
  • Voda v krajině – zdroje znečištění a důsledky úprav vodních toků, protierozní a protipovodňová opatření v zemědělské krajině,
  • Environmentální nestátní organizace - partner nebo soupeř?